Trực tiếp : Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XVI Tại Hải Phòng

print

Trực tiếp : Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XVI Tại Hải Phòng 

* Ngày 14/11/2018
– Đón tiếp: 12h30
– Nghi thức khai mạc: 14h00
– Chia sẻ Giáo lý: 15h15
– Diễn nguyện: 19h30
– Chầu Thánh Thể và Sám hối: 21h30

* Ngày 15/11/2018
– Giao lưu: 6h45
– Chia sẻ Giáo lý: 7h30
– Thánh lễ bế mạc: 8h45