Các Bài Hát Lễ Các Thánh Tử Đạo VN (Gợi Ý) – File PDF

print

1-NL: Khải hoàn ca

2-SH: Xin thương tha

3-ĐC:  TV 125

4-Alleluia Các Thánh Tử Đạo VN

5-DL: Dâng lên Ngài 5B

6-HL: 1-Lòng trung nghĩa.  2-Anh hùng tử đạo

7-KL: Mừng các Thánh

alleluia 2 cacthanhtudaoVietNam-pctn
anhhungtudao
Cau dap TV 125-Tu dao
Dang len Ngai 5-B
khaihoanca
Lễ Các Thánh Tử Đạo VN (A)-vì danh Thầy
longtrungnghia
mungcacthanh-hd
Xin thuong tha