Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 5 PS Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 5 PS Năm B (Gợi Ý)

1-NL: Một bài ca mới

2-SH : Tôi dã thấy nước.

3-ĐC : TV 21.

4-Alleluia 1

5-DL: Ca khúc trầm hương

6-HL: 1- Thầy yêu chúng con.   2-Nơi con nương ẩn hay 3-Thầy là cây nho

7-KL: Đường đi có Chúa.

Alleluia 1 va 2
cakhuctramhuong-dk
Cau dap TV 21.CN5psb
duongdicoChua
motbaicamoi-sd
Noi con nuong an
thay yeu chung con.guitar.1
Thaylacaynho-hl