Giáo Huấn 25: Luật Luân Lý

print

Giáo Huấn 25: Luật Luân Lý

H. Luật luân lý là gì ?

T. Luật luân lý là lời dạy của Thiên Chúa, chỉ cho con người những con đường và quy luật sống, dẫn đến hạnh phúc Thiên Chúa hứa ban, và ngăn cấm những nẻo đường đưa con người xa lìa TC.

***

Lời Chúa: “Đây là Giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en: Ta sẽ ghi vào lòng dạ họ, sẽ khắc vào tâm khảm họ Lề luật của Ta”[i].

“Lề luật của Ta” ở đây chính là Luật luân lý, gồm Luật Tự nhiên, Luật cũ và Luật mới:

  1. Luật tự nhiên: là luật được Thiên Chúa khắc ghi trong tâm hồn, trong lương tâm[ii], nêu lên những nguyên tắc chung, buộc mọi người phải tuân theo, dù họ thuộc màu da, sắc tộc, nền văn minh, thời đại nào (vd. Ai cũng buộc phải tránh trộm cắp của người khác)…
  2. Luật cũ: Cũng gọi là Luật Mô-sê, mà Thiên Chúa đã trao cho dân Ít-ra-en. Những mệnh lệnh luân lý của luật cũ được tóm lược trong Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, gồm những điều cấm không được làm (vd. Chớ giết người) và những điều buộc phải giữ (vd. Thờ phượng một mình Thiên Chúa; thảo kính cha mẹ).

3/ Luật mới (hay Luật Tin Mừng): là luật của Chúa Giê-su Ki-tô, luật toàn hảo, được Người trình bày đặc biệt trong “Bài Giảng trên núi” về Tám mối Phúc Thật. Luật mới chính là Luật yêu thương: vì dạy ta hành động vì yêu mến Thiên Chúa, nhờ tình yêu  do Thánh Thần thông ban, hơn là vì sợ hãi. Toàn bộ Luật mới được tóm kết trong điều răn mến Chúa yêu người, yêu như Đức Ki-tô đã yêu và đã dạy chúng ta: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”[iii]. Luật mới được tóm lược trong khuôn vàng thước ngọc là: “Tất cả những gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”[iv].

[i] Giêrêmia 31, 33b.

[ii] x. Vaticanô II: Hiến chế “Vui mừng và Hy vọng”, s.16: Lương tâm dạy ta làm lành lánh dữ.

[iii] Ga 13, 34.

[iv] Mt 7, 12.