Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B

print

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B

 

 

Ga 12,20-33

(20) Trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. (21) Họ đến gặp ông Philípphê, người Bếtxaiđa, miền Galilê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu”. (22) Ông Philipphê đi nói với ông Anrê. Ông Anrê cùng với ông Philipphê đến thưa với Ðức Giêsu. (23) Ðức Giêsu trả lời: “Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh! (24) Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. (25) Ai yêu quý mạng sống mình,thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. (26) Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy”. (27) “Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. (28) Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha”. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!” (29) Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: “Ðó là tiếng sấm!” Người khác lại bảo: “Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!” (30) Ðức Giêsu đáp: “Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. (31) Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! (32) Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. (33) Ðức Giêsu nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.

HỌC HỎI

  1. Đọc Ga 1,40-42; 6,8-9;và 12, 22. Bạn có thấy ông An-rê có nét gì đặc biệt không?

  2. Đọc Ga 12,23. Câu này có gì mới so với những câu sau: Ga 2,4; 7,30; 8,20?

  3. Đọc Ga 12,23; 7,30; 8,20; 12,27. Theo bạn, “GIỜ” mà Đức Giê-su nói đến trong những câu trên là giờ gì của Người? Đọc thêm Ga 13,1; 16,32; 17,1.

  4. Ga 12,24 dạy cho ta chân l‎y quan trọng nào? Có thể áp dụng câu này cho Đức Giê-su và cho chúng ta không?

  5. So sánh Ga 12,25 với Mt 16,25 và Lc 9,24. Ga 12,25 có gì khác với hai câu kia không?

  6. Đọc Ga 12,26. Trong câu này, Đức Giê-su đứng ở vị trí trung tâm. Bạn nghĩ gì về tương quan giữa Đức Giêsu – Chúa Cha – người phục vụ Đức Giê-su?

  7. Theo các bản dịch mới, Ga 12,27: “Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này” là một câu hỏi. Đức Giê-su không xin Cha cứu mình khỏi giờ này. Hãy so sánh Ga 12,27 với những lời nguyện khác trong Vườn Dầu: Mt 26,39; Mc 14,35-36; Lc 22,41-42. Có gì giống nhau và khác nhau?

  8. Đọc Ga 12,32-33. “Được giương cao lên khỏi đất” nghĩa là gì? Hình ảnh này có giống với hình ảnh ở Ga 12,24 không?

  9. Bạn hiểu thế nào về câu “Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi”? Đọc thêm Ga 6,44 (“Cha kéo”).

  10. Câu nào trong bài Phúc âm này đánh động bạn hơn cả?

***

Câu Hỏi

1. Đọc Ga 1,40-42; 6,8-9;và 12,22. Bạn có thấy ông Anrê có nét gì đặc biệt không?

2. Đọc Ga 12,23. Câu này có gì mới so với những câu sau: Ga 2,4; 7,30; 8,20?

3. Đọc Ga 12,23; 7,30; 8,20; 12,27. Theo ‎ bạn, “giờ” mà Đức Giêsu nói đến trong những câu trên là giờ gì của Người ?

4. Ga 12,24 dạy cho ta chân l‎ý nào? Có thể áp dụng câu này cho Đức Giêsu và cho chúng ta không?

5. Đọc Ga 12,26. Trong câu này, Đức Giêsu đứng ở vị trí trung tâm. Bạn nghĩ gì về tương quan giữa Đức Giêsu – Thiên Chúa Cha – người phục vụ Đức Giêsu?

6. Gioan 12,27 thật ra là một câu hỏi: “Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này ư?” Đức Giêsu đã không xin Cha cứu mình khỏi giờ này. Hãy so sánh Ga 12,27 với những lời nguyện khác trong Vườn Dầu : Mt 26,37-39; Mc 14,33-36; và Lc 22,42-44.

7. Đọc Ga 12,32-33. “Được giương cao lên khỏi đất” nghĩa là gì ? Hình ảnh này có khác với hình ảnh ở Ga 12,24 không ?

8. Bạn hiểu thế nào về câu Ga 12,32: “Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi”?

 

GỢI Ý SUY NIỆM:

Hãy đọc toàn bộ bài Phúc âm này. Bạn thấy Đức Giêsu có thái độ nào trước cái chết gần đến? Ngài thấy cái chết của mình có ý nghĩa không? Đức Giêsu có mời gọi chúng ta bước theo đường của Ngài không?

PHẦN TRẢ LỜI

1. Đọc các đoạn văn trên ta thấy ông Anrê đã đưa Phêrô đến gặp Đức Giêsu (Ga 1,40-42), giới thiệu cho Đức Giêsu một em bé có bánh và cá (Ga 6,8-9), và giới thiệu cho Ngài mấy người Hy-lạp (Ga 12,22). Trong Phúc âm Gioan, Anrê là người có khả năng kết nối con người với nhau.

2. Trong các câu Ga 2,4; 7,30; 8,20 Đức Giêsu đều nói “giờ” của mình chưa đến. Còn trong Ga 12,23 Đức Giêsu cho biết “giờ” ấy đã đến rồi.

3. Trong các câu Ga 7,30; 8,20; 12,23.27; 12,1; 17,1 Đức Giêsu nói đến “giờ” của Ngài. “Giờ” ở đây để chỉ một giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời của Đức Giêsu, đó là giờ Ngài trở về với Cha (Ga 13,1). Để trở về với Cha, Đức Giêsu phải đi qua cuộc khổ nạn và cái chết, rồi được phục sinh và tôn vinh trên trời. Vậy “giờ” là một từ gói trọn tất cả các biến cố trên.

4. Gioan 12,24 nói về câu chuyện tự nhiên của một hạt lúa khi được gieo xuống đất. Đức Giêsu dùng câu chuyện này để nói về chính thân phận của Ngài, và của các kitô hữu nữa: phải chết đi mới sinh hoa kết quả dồi dào.

5. Trong Ga 12,26, ta thấy tương quan thân thiết giữa Đức Giêsu và người môn đệ phục vụ Ngài. Môn đệ là người đi theo Thầy, và luôn ở với Thầy, trong lúc gian nan khốn quẫn và trong lúc vinh quang. Hơn thế nữa, người phục vụ Thầy Giêsu sẽ được Cha của Thầy tôn kính. Chuyện một người đầy tớ phục vụ mà lại được chủ tôn kính là chuyện rất lạ! Như thế có một tương quan đặc biệt giữa Đức Giêsu – Thiên Chúa – và người phục vụ Đức Giêsu.

6. Khi so sánh Ga 12,27 với Mt 26,37-39; Mc 14,33-36; và Lc 22,42-44, ta thấy cả bốn đoạn văn trên đều cho thấy Đức Giêsu xao xuyến trước cái chết sắp đến của mình, nhưng mặt khác Ngài vẫn quyết tâm làm theo ý muốn của Cha. Tuy nhiên, Ga 12,27 khác với các Phúc âm Nhất Lãm ở chỗ Đức Giêsu không xin Cha cứu mình khỏi chết, nghĩa là không xin cất chén đắng.

7. Khi nói “được giương cao khỏi đất”, Đức Giêsu muốn nói đến cách chết của mình, đó là cái chết trên thập giá, bị treo lên cao như con rắn đồng thời ông Mô-sê (Ga 3,14). Còn trong Ga 12,24, Đức Giêsu lại dùng hình ảnh khác, đó là hạt lúa rơi xuống đất.

8. Qua cái chết trên thập giá, Đức Giêsu ban ơn cứu độ cho cả nhân loại không trừ ai. Ngài có quyền năng lôi kéo mọi người lên với Ngài. Ai không cố tình cưỡng lại sức lôi kéo đầy yêu thương của Ngài, thì sẽ được Ngài nâng lên với Ngài và đưa vào thế giới của Thiên Chúa.