Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Súc Tích hay Xúc Tích

print

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Súc Tích hay Xúc Tích

            

– Súc tích: (tính từ) là có nhiều ý trong một hình thức diễn đạt ngắn gọn.

Thí dụ:
 

– Lời văn súc tích.
 

– Đoạn văn ngắn gọn súc tích.
 

– Xúc tích: là viết sai chính tả. Tiếng Việt không có từ này.
 

Như vậy, “súc tích” mới là từ đúng.