Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Xán Lạn hay Sáng Lạng

print

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Xán Lạn hay Sáng Lạng

“Xán lạn” là một tính từ Hán-Việt. “xán” là rực rỡ, “lạn” là sáng tươi. “Xán lạn” có nghĩa là sáng tươi rực rỡ. Thí dụ: Tương lai xán lạn. “Sáng lạng” là một từ không có nghĩa. Cũng vậy, “sáng lạn” hay “sán lạn” đều là những cách viết sai.

   

1. “Xán lạn” là một tính từ Hán-Việt.
 

“xán” là rực rỡ, “lạn” là sáng tươi.
 

“Xán lạn” có nghĩa là sáng tươi rực rỡ.
 

Thí dụ: Tương lai xán lạn
 

2. “Sáng lạng” là một từ không có nghĩa.
 

Cũng vậy, “sáng lạn” hay “sán lạn” đều là những cách viết sai. 
 

Thế nên, “Xán lạn” mới là từ đúng.