Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Yếu Điểm hay Điểm Yếu

print

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Yếu Điểm hay Điểm Yếu

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

 YẾU ĐIỂM HAY ĐIỂM YẾU

    

“Yếu điểm” là danh từ gốc Hán: “Yếu” có nghĩa là quan trọng; “điểm” là chỗ hay vị trí. Như vậy, “Yếu điểm” là chỗ quan trọng; cũng như: “Yếu nhân” là người quan trọng.
 

Thí dụ: 
 

+ Quảng cáo là yếu điểm trong việc mở rộng thị phần của các công ty.

“Điểm yếu” là từ thuần Việt: “Điểm” là chỗ hay vị trí; “yếu” là yếu kém. Như vậy, “Điểm yếu” là chỗ yếu kém.
 

Thí dụ:
 

+ Nhà tuyển dụng thường hay hỏi ứng viên: Điểm yếu lớn nhất của bạn là gì?
 

Vì thế, “Yếu điểm” và “Điểm yếu” là hai từ có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nên phân biệt để dùng cho đúng. Trong thực tế, người ta thường dùng từ “nhược điểm” thay cho “điểm yếu”.