08/08/2022: Cha Gb Hồ Vĩnh Phúc về làm phó xứ Quản Long

print

08/08/2022: Cha Gb Hồ Vĩnh Phúc về làm phó xứ Quản Long