11. Xin ơn Đức Tin

print

11. Xin ơn Đức Tin

“Anh em hãy tin vào Thiên Chúa.” (Mc 11, 22)

Lạy Chúa!

Giữa một thế giới duy khoa học,

duy thực nghiệm, duy tương đối,

mà bảo tin vào một Thiên Chúa vô hình,

quả thật người ta thấy xa xôi mịt mù.

Giữa một thế giới duy nhân bản, duy lý trí,

mà tin vào một Thiên Chúa đã làm người,

đã chết, đã phục sinh, thì quả là liều lĩnh.

Giữa một thế giới duy vật, duy cảm giác,

mà tin Chúa dưới hình bánh mong manh,

nơi một linh mục mỏng giòn yếu đuối,

trong một Giáo Hội còn nhiều bất toàn,

lại càng khiến người ta phải nghi nan.

Giữa một thế giới văn minh vật chất,

đầy những lạc thú mà phải từ bỏ mình,

và vác thập giá hằng ngày theo Chúa,

xem ra dại dột và có vẻ điên rồ.

Nhưng nếu không có đức tin vào Chúa,

thì cũng chẳng có gì cao cả khác,

cuộc sống vẫn đầy những hoang mang.

Nếu con chỉ đặt hy vọng ở đời này,

con sẽ là người bất hạnh nhất,

vì cuối cùng cũng chỉ là bụi đất hư vô,

ngoài Chúa ra chẳng có gì để hy vọng.

Xin ban cho con một đức tin sâu thẳm,

để thấy Chúa đang ẩn mình trong con,

đang ẩn thân trong mọi người, mọi sự.

Xin ban cho con một đức tin sống động,

để nhìn thấy Chúa đang hành động

đang chữa lành và giải phóng nhân tâm.

Xin ban cho con một đức tin vững vàng,

để chuyển thông một sức sống bình an,

khiến lo âu và sợ hãi không còn ý nghĩa.

Xin ban cho con một đức tin vô chấp,

không động lòng cao thấp trước lợi danh,

không màng chi địa vị với quyền hành.

Xin ban cho con một đức tin tinh ròng,

để thấy được những gì Chúa ước mong,

và hiểu được những gì con phải sống.

Xin ban cho con một đức tin sáng suốt,

biết phân định và phán đoán khôn ngoan,

giữa những giả trang và vàng thau lẫn lộn.

Xin ban cho con một đức tin kiên cường,

dám can trường làm chứng tá tình thương,

không sợ gì những nhiễu nhương thế sự.

Và xin cho con một đức tin lên đường,

dám đến với mọi người khắp bốn phương,

để chia sẻ Tin Mừng ân sủng Chúa. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

(Lời nguyện số 11)