Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương I

print

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu

CHƯƠNG I

Mátthêu bắt đầu Tin Mừng của mình với bản gia phả Chúa Giêsu từ tổ phụ Ápraham đến Giuse. Do đó, ngài cho thấy dòng dõi hoàng tộc của Chúa Giêsu từ vua Đavít, một trong những điều đầu tiên cần có để thuyết phục khối độc giả Do Thái rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên Sai đã được các tiên tri loan báo (1-17; xem Mt 22,41-42). Sự hạ sinh Chúa Giêsu sau đó được trình bày, qua sự loan báo của thiên thần cho Giuse và sự bảo vệ trinh tiết của Maria cho đến khi sinh Người (18-25).

BỐ CỤC

Mt 1,1-17       Bản gia phả Chúa Giêsu Kitô từ Ápraham đến Giuse.

Mt 1,18          Chúa Kitô được Mẹ Đồng Trinh sinh ra một cách kì diệu, do quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Mt 1,19-25    Thiên thần báo mộng cho ông Giuse. Truyền đặt tên cho con trẻ và nói về sứ vụ của Chúa Giêsu: Đức Giêsu hạ sinh.

CHỦ ĐIỂM

  * Bản gia phả của Đức Giêsu, so sánh với phả hệ trong Tin Mừng Luca (bắt đầu từ Ađam)

  * Những lời tiên tri của Isaia và của thiên thần liên quan đến việc hạ sinh đồng trinh Chúa Giêsu

  * Sự quan trọng của tên đặt cho Con Trẻ được Maria sinh ra

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

1) Những điểm chính của chương này là gì?

   – Gia phả của Chúa Giêsu Kitô : Mt 1, 1-17

   – Sự hạ sinh Chúa Giêsu Kitô : Mt 1, 18-25

2) Mátthêu trình bày gia phả của ai? (1)

   – Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Ápraham

3) Bốn phụ nữ xuất hiện trong gia phả này là những ai? (3,5,6)

   – Tama

   – Rakháp

   – Rút

   – Người vợ (Bátseva) của Urigia

4) Mối quan hệ ban đầu giữa Giuse và Maria là gì? (18)

   – Hứa hôn (đính hôn)

5) Maria mang thai khi nào và như thế nào? (18)

   – Trước khi bà và Giuse đến với nhau

   – Bởi Chúa Thánh Thần (x. Lc 1, 26-35)

6) Hai tên được đặt cho con trẻ, có nghĩa là gì? (21-23)

   – Chúa Giêsu (Đấng Cứu Thế); và Emmanuel (Thiên Chúa ở cùng chúng ta)

7) Câu Kinh Thánh nào trong CƯ đã được hoàn tất qua sự ra đời trinh khiết Chúa Kitô? (22-23)

   – Câu đã được viết trong Isaia 7,14

8) Ông Giuse đã đợi cho đến bao lâu để đón Maria về làm vợ? (25)

    – Khi sứ thần báo tin cho ông.

NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

 1,1 : Tên của Chúa Giêsu, 430-35; Đấng Kitô, 436-40

1,18-25 : Các thiên thần trong cuộc đời của Chúa Giêsu; hoàng tộc, 437; được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần, 484-86, 497