Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương XI

print

CHƯƠNG XI

Trong khi các tông đồ thực hiện chỉ thị của Chúa là rao giảng cho các con chiên lạc Israel thì Chúa Giêsu tiếp đón các môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả, là người đã xác nhận Chúa Giêsu như là “Đấng phải đến” (1-6). Chúa Giêsu cho các môn đệ đó biết rằng ông Gioan chính là một “Sứ Giả”đã được ngôn sứ  Malakhi tiên báo. Tuy nhiên nhiều người đã tỏ ra dửng dưng và đã phản đối cả Chúa Giêsu và ông Gioan (7-19). Chúa Giêsu sau đó quở trách những thành đã được chứng kiến những phép lạ nhưng không sám hối trước lời rao giảng của Người (20-24). Sau cùng, Chúa ưu ái mời gọi mọi người đón nhận giáo huấn của Người (25-30).

BỐ CỤC

Mt 11,1-6   Ông Gioan sai các môn đệ của mình đến với Chúa Giêsu.

Mt 11,7-15 Chúa làm chứng về ông Gioan.

Mt 11,16-19         Chúa phán đoán nặng lời về thế hệ của Người.

Mt 11,20-24         Chúa quở trách những thành Khoradin, Bêtsaiđa và Capharnaum;

Mt 11,25-27         và Người ngợi khen Chúa Cha đã khôn ngoan mặc khải Tin Mừng Nước Trời cho những người bé mọn.

Mt 11,28-30         Người kêu gọi những ai vất vả mang gánh nặng hãy đến với Người.

CHỦ ĐIỂM

          *Mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và ông Gioan Tẩy Giả

*Lí do những thành Tyrô, Siđôn và Sơđôm được xét xử khoan dung hơn các thành Khoradin,  Bếtsaiđa và Capharnaum.

          *Chúa ưu ái mời gọi những người mang nặng gánh âu lo cuộc đời hãy đến với Người.

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

1) Những điểm chính của chương này là gì?

   – Các môn đệ của ông Gioan đến với Chúa Giêsu: Mt 11,1-6

   – Chúa Giêsu nói về Gioan Tẩy Giả: Mt 11,7-19

   – Quở trách những thành không sám hối: Mt 11,20-24

   – Chúa trìu mến mời gọi người ta đến với Chúa: Mt 11,25-30

2) Tại sao ông Gioan sai các môn đệ của mình đến với Chúa Giêsu? (2-3)

   – Để xác định rằng Chúa Giêsu là “Đấng phải đến”.

3) Sự thật hiển nhiên nào Chúa Giêsu đã tỏ cho các môn đệ ông Gioan? (4-5)

   – Những phép lạ khác nhau, và những người nghèo được nghe Tin Mừng.

4) Chúa đã trích dẫn hai lời Cựu Ước của ngôn sứ nào để nói về Gioan? (10,14)

   – Ml 3,1 và Ml 4,5.

5) Chúa nói ai còn cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả? (11)

   – Người nhỏ nhất trong Nước Trời.

6) Một số người nghĩ thế nào về Chúa Giêsu và ông Gioan? (18-19)

   – Ông Gioan: bị quỷ ám.

   – Chúa Giêsu: tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.

7) Tại sao Chúa Giêsu quở trách những thành Khoradin, Bếtsaiđa và Capharnaum? (20)

   – Vì họ đã chứng kiến những phép lạ của Chúa mà lại không thống hối.

8) Chúa Giêsu ưu ái mời gọi ai? Người mong muốn họ chấp nhận điều gì? (28-30)

   – Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề (do sức nặng của tội lỗi).

   – Mang lấy ách của Người và học cùng Người (trở thành môn đệ).

          NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

          11,1-6 : Những dấu chỉ của Nước Trời, 547-49

          11,7-15 : Gioan Tẩy Giả, 523, 717-20

          11,16-19 : Chúa Giêsu mời gọi gia nhập Nước Trời, 543-46

          11,20-24 : Chúa Giêsu, Đấng Thẩm Phán, 678-79

11,25-30 : Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, 2603, 2701; Chúa Giêsu mặc khải Chúa Cha, 151, 240; Chúa Giêsu gương mẫu của chúng ta, 459