Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Matthêu Chương XVI

print

CHƯƠNG XVI

Những người thuộc phái Pharisêu và Sađốc đòi Chúa Giêsu cho thấy một dấu lạ từ trời. Phơi bày thói giả hình của họ, Người nói về dấu lạ ông Giôna (x. Mt 12,38-40). Sau đó Chúa cảnh giác các môn đệ về men Pharisêu và Sađốc (1-12). Tại Xêdarê Philipphê Chúa Giêsu hỏi các môn đệ về những nhận định của dân chúng về con người của Ngài. Khi ông Phêrô được Chúa hỏi cho biết Người là ai, ông đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Chúa khen ngợi niềm tin của ông Phêrô và đặt ông làm Tảng Đá để xây dựng Hội Thánh. Nhưng Chúa cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô (13-20). Sau đó Chúa nói về cái chết, về sự sống lại của Người, và những điều kiện để làm môn đệ. Sau hết Chúa nói về sự xuất hiện của Nước Trời trong thời sau cùng (21-28).

BỐ CỤC

Mt 16,1-4   Người Pharisêu đòi dấu lạ.

Mt 16,5-12 Chúa cảnh giác các môn đệ về men Pharisêu và Sađốc.

Mt 16,13-15         Những nhận định của dân chúng về con người Chúa Giêsu,

Mt 16,16-20         lời tuyên xưng của ông Phêrô về Chúa Giêsu.

Mt 16,21-22         Chúa Giêsu báo trước về cái chết của Người;

Mt 16,23    Chúa khiển trách ông Phêrô can ngăn Chúa;

Mt 16,24-28         Chúa đòi hỏi ai theo Người phải vác thập giá.

CHỦ ĐIỂM

   *Lời tuyên xưng của ông Phêrô và lời đáp trả của Chúa Giêsu

   *Đòi hỏi về đời môn đệ

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

1) Những điểm chính trong chương này là gì?

   – Thói giả hình, men Pharisêu và Sađốc: Mt 16,1-12

   – Ông Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô: Mt 16,13-20

   – Chúa báo trước cái chết và sự sống lại của Người. Điều kiện làm môn đệ: Mt 16,21-28

2) Khi Chúa bị đòi một dấu lạ Người trưng dẫn dấu lạ nào? (1-4)

   – Dấu lạ ông Giôna (nghĩa là cái chết và sự sống lại của Người).

3) Khi nói về men, Chúa Giêsu có ý nói gì? (5-12)

   – Đó là giáo huấn của phái Pharisêu and Sađốc.

4) Ông Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là ai? (16)

   – “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

5) Chúa nói Người sẽ xây cái gì? Xây trên nền tảng nào? (18)

   – “Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”.

   – “Trên tảng đá này”, là tông đồ Phêrô (x. Ep 2:20).

6) Chúa hứa gì với ông Phêrô? (19; x. Mt18,18)

   – Chìa khóa Nước Trời, nghĩa là quyền tháo cởi. Quyền này cũng được trao cho các tông đồ khác.

7) Vào lúc đó Chúa báo trước điều gì? (21)

   – Cái chết của Người tại Giêrusalem, va sau đó là sự sống lại vào ngày thứ ba.

8) Chúa đòi hỏi điều gì nơi các môn đệ của Người? Mạng sống giá trị thế nào? (24,26)

   – Phri từ bỏ mình; vác thập giá mình; và theo Chúa. Giá trị hơn cả thế giới.

9) Chúa Giêsu hứa điều gì về Nước của Người? (28)

   – Một số người sẽ không chết trước khi thấy Con Người ngự đến trong vinh quang.

          NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

          16,13-20 : Ơn đức tin, 153; Đức Kitô Con Thiên Chúa, 441-45; Chúa Kitô xây dựng Hội Thánh, 424; địa vị trổi vượt của Phêrô, 552; Phêro vị giáo hoang thứ nhất, 880-82; quyền tháo, buộc 553, 1444

          16,21-23 : Tri thức của Đức Kitô, 471-74; Đấng Messia chịu đau khổ, 440, 607

          16,24-28 : Đau khổ có giá trị cứu độ, 618; Chúa ngự đến lần thứ hai, 671; Đức Kitô, Đấng Thẩm Phán, 678-79