Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Matthêu Chương XVIII

print

CHƯƠNG XVIII

Mở đầu, Chúa Giêsu, nhân trả lời một câu hỏi của các môn đệ, đã nói đến sự cần thiết phải có tâm hồn khiêm tốn của trẻ em; Người cũng cảnh báo về tính cách nghiêm trọng của việc làm cớ cho người ta và cho bản thân mình sa ngã (1-11). Tiếp theo là dụ ngôn con chiên lạc (12-14). Những giáo huấn sau đó là việc sửa lỗi anh em (15-20), cần phải có sự tha thứ được minh họa bằng dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót (21-35).

 

BỐ CỤC

 

Mt 18,1-6   Chúa dạy các môn đệ phải khiêm tốn, đơn sơ,

Mt 18,7-9   tránh gây cớ vấp phạm,

Mt 18,10-14         không được khinh dể những kẻ bé mọn;

Mt 18,15-20         Chúa dạy phải xử trí ra sao khi người anh em lỗi phạm,

Mt 18,21-22         phải tha thứ như thế nào;

Mt 18,23-31         minh họa bằng dụ ngôn về một ông vua đòi các đầy tớ thanh toán sổ sách,

Mt 18,32-35         và vua xử phạt tên đầy tớ vì y không tỏ lòng thương xót đồng bạn.

 

CHỦ ĐIỂM

 

   *Cần sống khiêm tốn và quan tâm đến tha nhân trong cộng đoàn

   *Xử trí đối với người anh em có lỗi; sự quan trọng của việc tha thứ

 

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

 

1) Đâu là những điểm chính trong chương này?

   – Sự cao trọng trong Nước Trời và mối nguy khi tạo cớ vấp phạm: Mt 18,1-11

   – Dụ ngôn con chiên lạc: Mt 18,12-14

   – Kỉ luật Hội Thánh và việc cầu nguyện chung: Mt 18,15-20

   – Dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót: Mt 18,21-35

 

2) Ai là người lớn nhất trong Nước Trời? (1-5)

   – Đó là những người hoán cải để trở nên như một trẻ nhỏ.

 

3) Có thể suy nghĩ Chúa dùng một em nhỏ bao nhiêu tuổi để làm thí dụ? (6)

   – Một em đủ khôn để biết tin, và đủ tuổi để có thể phạm tội.

 

4) Chúa cảnh báo về những kiểu gây cớ sa ngã nào? (6-9)

   – Làm cớ cho một em nhỏ sa ngã; và để cho sự yếu đuối bản thân phạm tội.

 

5) Dụ ngôn nào minh họa người Cha không muốn ai phải hư mất? (12-14)

   – Dụ ngôn con chiên lạc.

 

6) Khi sửa lỗi cho một người anh em cần có những bước nào? (15-18)

   – Hãy đi sửa lỗi họ, riêng mình anh với họ

   – Nếu không kết quả, hãy mời thêm một hay hai người nữa làm nhân chứng

   – Nếu vẫn không kết quả, hãy đi thưa Hội Thánh

   – Nếu họ vẫn không nghe thì không cần phải tiếp xúc với họ nữa

 

7) Điều gì có thể làm cho Chúa dễ đón nhận lời cầu nguyện hơn? (19-20)

   – Hai hay ba người cùng nhau cầu nguyện

 

8) Chúng ta phải tha thứ cho người anh em bao nhiêu lần? (21-22)

   – Bảy mươi lần bảy (490 lần); Luca nói bảy lần trong một ngày (Lc17,3-4)

 

9) Lời nhắc nhở nào là quan trọng trong dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót? (35)

   – “Ấy vậy, Cha của Thần ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em…”

 

          NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

          18,1-9 : Gương xấu, 2285; chúc lành các trẻ em, 2227; sự thơ ấu thiêng liêng, 2785

          18,10-14 : Các thiên thần hộ thủ, 336; tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, 605

          18,15-20 : Sự hiện diện của Chúa Kitô, 1373

          18,21-35 : Sự tha thứ, 2843, 2845