Lời Nguyện Tháng Mười

print

Lời Nguyện Tháng Mười

 

Tháng Mười dâng Mẹ Mân Côi

Lời kinh đã rất lâu rồi thờ ơ

Vì thương…Mẹ cứ mong chờ

Con xin để tặng…cậy nhờ để ban

 

Dòng đời con cứ vội vàng

Chạy theo cơm áo với ngàn lo âu

Đêm về mong giấc ngủ sâu

Con quên có Mẹ cầu bầu cho con

 

Mẹ ơi ngày tháng mỏi mòn

Con còn có Mẹ lo toan mọi bề

Bao người gồng gánh nhiêu khê

Mà đâu biết Mẹ để về tựa nương

 

Con quen đã được Mẹ thương

Đôi khi lại thấy bình thường thế thôi

Chẳng siêng lần hạt Mân Côi

Ỷ vào tình Mẹ để rồi chơi vơi

 

Tự con đã cứ xa rời

Khỏi vòng tay Mẹ để đời cuốn trôi

Chiếc phao là Chuỗi Mân Côi

Cứu con qua khỏi nổi trôi thế trần

 

Vui Thương Mừng Sáng con lần

Trong tình yêu Mẹ vô ngần bình an

Giữa đời nhân thế lầm than

Nguyện tay lần hạt lòng tràn cậy tin…

 

                        Anna Anh Đào