Thơ Phúc Âm CN 31 Thường Niên, Năm B

print

Thơ Phúc Âm CN 31 Thường Niên, Năm B

Luật Yêu

Điều răn trọng nhất là gì?

Xin Thầy cứ dạy vân vi tỏ tường

Một yêu Thiên Chúa tình thương

Hai yêu nhân loại con đường Chúa đi

Trí lòng hồn xác nề chi

Yêu người, yêu Chúa thực thi cuộc đời.

 Lm Phêrô  Trương Điệu

 Giới Răn Trọng Nhất

Giới răn tóm lại hai điều:

Một là mến Chúa, hai yêu thương người.

Tôn thờ Thiên Chúa trọn đời,

Yêu người khắp chốn khắp nơi trọn tình.

Ai ơi ghi nhớ đinh ninh,

Thực thi Lời Chúa với tình mến yêu.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.