Tuyển Ca Chúa Chiên Lành

print

Tuyển ca Chúa Chiên Lành

  1. Chúa Chiên Lành 1
  2. Chúa chăn nuôi tôi 1
  3. Chúa Là Mục Tử 1
  4. Chúa chăn nuôi tôi 2
  5. Chúa Chiên Lành 2
  6. Chúa khoan nhân
  7. Chúa là Mục tử 2 (tvv)
  8. Đồng cỏ xanh
  9. Đồng cỏ tươi
  10. Chúa chiên lành 3