Hạt Giống Nảy Mầm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 25 TN B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 25 TN B Tin mừng: Mc 9,30-37   A. Hạt giống… 1. Chính Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ biết Ngài là ai : Ngài là Đấng Messia đến cứu thoát loài người, nhưng cứu thoát qua con đường chịu nạn, chịu chết và sống lại. 2. Do đã quen với quan niệm …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ  Bảy Sự Thương Khó Của Đức Mẹ 15.9 Ga 19,25-27 * Lịch Sử Việc kính nhớ các sự đau khổ của Đức Bà hôm nay liên kết chặt chẽ với ngày lễ Suy tôn Thánh Giá ngày hôm qua, đây cũng là một điều dễ hiểu ; y như thánh lễ Đức Mẹ Sầu Bi …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14.9

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14.9 Ga 3,13-17 * Lịch Sử Lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay bắt nguồn từ Giêrusalem. Ngày 3.9.335 người ta long trọng cung hiến đại thánh đường Anastasis do hoàng đế Constantin ra lệnh cho xây trên mồ của Chúa Giêsu. Ngày 13.9 cũng là ngày kỷ niệm tìm được …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 24 TN B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 24 TN B Mc 8,27-35 A. Hạt giống… Bài Tin Mừng hôm nay có hai phần : a/ Chúa Giêsu dò hỏi các môn đệ xem dư luận nghĩ sao về Ngài. Các môn đệ phản ảnh : có nhiều dư luận hơi khác nhau, nhưng tựu trung mọi người đều nghĩ Chúa Giêsu …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria 8.9 Mt 1,1-6.18.23

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria 8.9 Mt 1,1-6.18.23 * Lịch Sử Thánh lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria xuất phát từ Giáo Hội Đông Phương, có lẽ từ thánh lễ cung hiến thánh đường dâng kính thánh Anna tại Giêrusalem ; địa điểm của ngôi thánh đường được cung hiến được các tín …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 23 TN B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 23 TN B Mc 7,31-37 A. Hạt giống… Phép lạ này có nhiều ý nghĩa biểu tượng: – Diễn ra “giữa miền Thập Tỉnh”, nghĩa là miền đất lương dân. – Nạn nhân là một người câm và điếc, tức là một người mất khả năng tương giao với kẻ khác : người ta …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết

29.8 : Sự Thương Khó Của Thánh Gioan Tẩy Giả Mc 6,17-29 * Lịch Sử Hêrôđê Antipas, quận vương của Galilê, ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy giả. Câu chuyện được trình thuật trong cả 3 Phúc âm nhất lãm : Mc 6,17-29 ; Mt 14,3-12 ; Lc 3,19-20. Bà vợ loạn luân Hêrôđia đã không tha thứ những lời trách …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 22 TN B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 22 TN B Mc 7,1-8a.14-15.21-23 A. Hạt giống… Chúa Giêsu và nhóm biệt phái cùng kinh sư tranh luận với nhau về vấn đề sạch dơ. – Họ bám sát mặt chữ những quy định của luật lệ về sự phân biệt cái gì sạch cái gì dơ và về những đòi buộc phải …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 21 TN B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 21 TN B Ga 6,61-70 A. Hạt giống… Kết quả của bài giảng về Thánh Thể : – Nhiều người cho là chói tai, bỏ đi, trong số đó có cả các môn đệ : “Từ hôm đó, có nhiều môn đệ rút lui không theo Ngài nữa”. – Chúa Giêsu hỏi Nhóm 12. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Lc 1,39-56 * Lịch Sử Từ thuở ban đầu, các giáo đoàn tiên khởi đều tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Những trích đoạn trong Tân Ước minh chứng điều này ; tiếp đến là những bản văn của các giáo phụ ; rồi đến Công Đồng chung Êphêsô …

xem thêm