Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời & CN 20 TN  Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Gp Thái Bình Chủ tế: Anh chị em thân mến, tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời vừa bày tỏ tình thương đặc biệt Thiên Chúa dành cho Mẹ, vừa tiên báo cuộc vinh thắng mai hậu của mỗi người chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ Chúa với …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 19 TN Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 19 TN  Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã nhắc đi nhắc lại rằng : “Tôi là bánh từ trời xuống… không ai thấy Chúa Cha, chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha”. Chúng ta hãy tin …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 18 TN  Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 18 TN  Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, dân Do thái xưa đã tìm đến Đức Giêsu vì được ăn no. Đức Giêsu bảo họ : “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực đem lại phúc trường …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 17 TN  Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 17 TN  Năm B   Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, dân chúng xưa đói khát, cả tâm hồn lẫn thể xác, và Đức Giêsu đã rộng lòng để thỏa mãn họ cả xác hồn. Chúng ta hãy tha thiết cầu xin Người : Xin cho mọi người trong Hội …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 16 TN  Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 16 TN  Năm B   Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu muốn có những giây phút nghỉ ngơi với các tông đồ, nhưng thấy dân chúng bơ vơ như đàn chiên không người chăn. Người lo chăn dắt họ, Người thật là mục tử nhân hậu điển …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 15 TN  Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 15 TN  Năm B   Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã sai 12 tông đồ đi loan báo Tin mừng. Chúng ta đã lãnh nhận bí tích Rửa tội và Thêm sức nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta cũng được sai đi để Tin …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 14 TN  Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 14 TN  Năm B   Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã về thăm quê hương, nhưng những người đồng hương ở Nazaret đã không tin Người mà còn muốn hại Người. Chúng ta là Kitô hữu mang tên của Chúa, chúng ta hãy dâng lời cầu …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 13 TN  Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 13 TN  Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người  Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu có thể chữa mọi bệnh tật và làm cho kẻ chết sống lại nữa. Chúng ta hãy tin tưởng và cầu xin Người : Lạy Đức Giêsu / Chúa luôn ở với Hội thánh mọi ngày cho đến tận …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 12 TN  Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 12 TN  Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Trong niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa là chủ tể thiên nhiên, chúng ta hãy dâng lên Ngài những lời cầu xin của chúng ta : Hội Thánh có sứ mạng rao giảng cho mọi người nhận biết Thiên Chúa …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 11 TN  Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 11 TN  Năm B   Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Đức Giêsu đã phán : “Khi nào có hai ba người họp nhau cầu nguyện thì có Ta ngự giữa”. Giờ đây chúng ta hãy hợp một ý một lòng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện của chúng …

xem thêm